Language

Software

Literature

Over 2500 Courses from 5 Platform

There is a moment in the life of any aspiring astronomer that it is time to buy that first telescope. It’s exciting to think about setting up your own viewing station. In the life of any aspiring astronomer that it is time to buy that first telescope. It’s exciting to think about setting up your own viewing station.

It’s exciting to think about setting up your own viewing station. In the life of any aspiring astronomer that it is time to buy that first telescope exciting is time to buy that first

New Zealand Centre

ศูนย์การศึกษาและท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ เชียงใหม่

Office and Profile

ศูนย์การศึกษาและท่องเที่ยวนิวซีแลนด์เชียงใหม่ (A&T New Zealand Centre) ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2007  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความประทับใจจากการไปศึกษาต่อยังประเทศนิวซีแลนด์

undefined

ดำเนินการโดยคุณสุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ หรือ อาจารย์อ้อน นักเรียนนิวซีแลนด์ โดยอาจารย์อ้อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยม) ปริญญาโทสาขา International Relations and Human Rights จาก The University of Auckland (เกียรตินิยม) ในปี 2551 และปริญญาโทสาขา Political Studies จากThe University of Auckland (เกียรตินิยม)ในปี 2558

ปัจจุบัน เป็นผุ้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Specialist Agent) ได้รับการรับรองโดยสถานทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย และ เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่

 

undefined

และผู้ช่วยอีกท่านคือคุณสุทธิรัตน์ แสงสุวรรณ (คุณอุ้ม) นักเรียนนิวซีแลนด์ คุณอุ้มสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมจาก Southland Girls High School เมือง Invercargill ประเทศนิวซีแลนด์, ระดับ Diploma สาขา Graphic Design จาก Yoobee Design School และระดับปริญญาตรีจาก Open Polytechnic สาขา Applied Scienceในปี 2559 โดยคุณอุ้มมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในหลายเมือง Invercargill, Wellington และโอ๊กแลนด์

ปัจจุบันทำงานและดูแลนักเรียนอยู่ที่เมืองโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

Our Service

ศึกษาต่อนิวซีแลนด์

1.แนะแนวการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่แนะแนวที่มีประสบการณ์ ให้คำปรึกษาเรื่องเรียนต่อในทุกระดับชั้นในประเทศนิวซีแลนด์แบบครบวงจร 
2.บริการให้ข้อมูลของเมืองที่จะไปศึกษาต่อ 
3.สมัครเรียน

4.ทำวีซ่า 
5.วางแผนการเดินทาง 
6.จองบัตรโดยสารสำหรับการเดินทาง 
7.ประสานงานกับโฮมสเตย์หรือช่วยดูแลเรื่องที่พักในรูปแบบอื่น 
8.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์ 
9.ประสานงานระหว่างผู้ปกครองและนักเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 
10.เดินทางไปเยี่ยมเยียนนักเรียนที่นิวซีแลนด์ทุกปี ดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

 

ดูงานทุกหลักสูตรในประเทศนิวซีแลนด์

จัดและประสานงานโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรม ศึกษาดูงานในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่นๆเช่น แคนาดา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อังกฤษ จีน ทุกหลักสูตร ทุกระดับ ตามความต้องการและงบประมาณของหน่วยงานหรือองค์กร เช่น การฝึกอมรบหลักสูตรการสอนสำหรับครูประถมระยะสั้น หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร จัดกรุ๊ปซัมเมอร์สำหรับโรงเรียน จัดโปรแกรมทัศนศึกษาและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เป็นต้น